0 800 30 71 17
Не обране
Мапа аптек
UA
Додати фото
В кошику: 0 поз.
receipt

ДОГОВІР ДОСТАВКИ

ДОВІРИТЕЛЬ (особа, що здійснює замовлення),

що діє у відповідності до Цивільного кодексу України, з одного боку, та

ПОВІРЕНИЙ Фізична особа-підприємець Ковальчук Ганна Юріївна

що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридично значимі дії:

- отримати Товар у місці замовлення за попередньо узгоджену з Довірителем суму;

- передати Товар Довірителю у строки, встановлені умовами даного Договору.

2. Винагорода та порядок розрахунків.

2.1. За здійснення дій, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в розмірі 50 (п'ятдесят) гривень, у момент підписання Акту наданих послуг.

3. Строки виконання доручення.

3.1. Повірений зобов'язаний виконати доручення протягом 2(двох) днів з моменту підписання цього Договору

4. Права та обов’язки сторін.

4.1. Обов’язки Повіреного:

4.1.1.Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.

4.1.2.Виконати доручення в строк зазначений в п. 3.1 цього Договору та передати Довірителеві Товар, отриманий у зв’язку з виконанням доручення та супроводжувальні й фінансові документи.

4.2. Обов'язки Довірителя:

4.2.1.Забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення.

4.2.2.Відшкодувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення, у розмірі вартості Товару.

4.2.3. Зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду в порядку та розмірі зазначеному в п. 2.1 цього Договору.

4.3. Права Повіреного:

4.3.1.Вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

4.4.Права Довірителя:

4.4.1.Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

5. Відповідальність сторін.

5.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6. Строк дії Договору та інші умови.

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

АКТ
наданих послуг по Договору доручення

ДОВІРИТЕЛЬ, який діє у відповідності до Цивільного кодексу України, з однієї сторони, та

ПОВІРЕНИЙ Фізична особа-підприємець Ковальчук Ганна Юріївна, з другої Сторони, керуючись положенням чинного законодавства України, при спільному вживанні «Сторони», склали цей Акт до Договору доручення від _____________ 2020 р. (далі – Договір) про наступне:

Відповідно до умов Договору доручення, Повірений протягом строку вчинив від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії, передбачені Договором доручення.

Винагорода Повіреного становить суму 50 (п'ятдесят) гривень, та сплачена у повному обсязі.

Відшкодування витрат Повіреного здійснене у повному обсязі у відповідності до фіскального чеку.

Надані послуги повністю відповідають вимогам Договору доручення.

Після підписання цього Акту Сторони підтверджують, що не мають одна до одної будь-яких претензій, як майнового, так і немайнового характеру.

З підписанням цього Акту Довіритель підтверджує, що Товар ним прийнято в повному обсязі, без зауважень і недоліків, грошові кошти сплачені у повному обсязі.